2014-09-17

Instrukcja obsługi

 

Co zawiera biuletyn?

dane podmiotu i informacje dotyczące:

 • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
 • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
 • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotu,
 • majątku, którym dysponuje,

informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:

 • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
 • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Nawigacja

W menu po lewej stronie znajduje się lista kategorii i podkategorii, w ramach których są dostępne informacje w serwisie. Kliknięcie na wybraną pozycje menu powoduje wyświetlenie listy informacji należących do tej kategorii. Informacje pokazywane są w postaci skrótów. Aby obejrzeć pełną treść informacji należy kliknąć w tytuł danej informacji. W celu ułatwienia nawigacji po serwisie w niektórych treściach są umieszczone odnośniki do treści powiązanych z daną informacją. Wybrane informacje zawierają załączniki, które można pobrać i odczytać.

Informacje niedostępne w BIP

Część informacji publicznych nie jest dostępna w BIP (np. z powodu wyłączenia ich jawności lub innych względów).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się